KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O ósmym przykazaniu Boskim

 

"Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu"

 

1. P. Czego zabrania ósme przykazanie Boskie?

 

O. Ósme przykazanie Boskie zabrania przede wszystkim dawać fałszywe świadectwo, to znaczy: mówić nieprawdę przed sądem.

 

2. P. Których jeszcze grzechów zabrania ósme przykazanie?

 

O. Ósme przykazanie zabrania jeszcze: 1) kłamstwa i obłudy; 2) obmowy i potwarzy; 3) niesłusznego podejrzewania i złośliwego posądzania; w ogóle wszystkich grzechów, które szkodzą dobrej sławie bliźniego.

 

3. P. Co to znaczy kłamać?

 

O. Kłamać znaczy: mówić nieprawdę świadomie i umyślnie.

 

4. P. Czy nie wolno nigdy kłamać?

 

O. Nie wolno nigdy kłamać, ani dla własnej, ani dla cudzej korzyści, ani w żarcie nawet lub z potrzeby; bo każde kłamstwo sprzeciwia się prawdziwości Boga. – Dlatego powiada Pismo św.: "Brzydkością są Panu wargi kłamliwe" (Przyp. XII, 22); a kara Ananiasza i Safiry dowodzi tego.

 

5. P. Kto grzeszy obłudą?

 

O. Obłudą grzeszy, kto udaje lepszego i pobożniejszego, niż jest w istocie, aby innych w błąd wprowadzić, jak to czynili faryzeusze.

 

6. P. Kto grzeszy obmową?

 

O. Obmową grzeszy, kto bez potrzeby wyjawia błędy bliźniego.

 

7. P. Kiedy wolno wyjawić błędy bliźniego?

 

O. Wolno wyjawić błędy bliźniego, jeśli to potrzebne: 1) dla jego własnego dobra; 2) dla uniknięcia większego złego.

 

8. P. Kto grzeszy potwarzą?

 

O. Potwarzą grzeszy, kto przypisuje bliźniemu błędy, których on nie popełnił, albo powiększa błędy, które popełnił. – O potwarcy mówi Pismo św.: "Gdyby ukąsił wąż po cichu, nic nie ma mniej nadeń, który potajemnie uwłóczy" (Ekl. X, 11).

 

*9. P. Czy przysłuchiwanie się obmowom jest grzechem?

 

O. Jest grzechem: 1) jeśli przysłuchujemy się im z upodobaniem; 2) jeśli im nie przeszkadzamy, choć możemy; 3) jeśli pytaniami lub pochwałami wywołujemy je i podtrzymujemy. – Dlatego upomina Pismo św.: "Ogrodź cierniem uszy twoje, i nie słuchaj języka złośliwego" (Ekli. XXVIII, 28).

 

*10. P. Do czego obowiązany jest ten, który zaszkodził sławie bliźniego potwarzą lub zniewagą?

 

O. Kto zaszkodził sławie bliźniego potwarzą lub zniewagą, obowiązany jest: 1) odwołać potwarz, a za zniewagę przeprosić pokrzywdzonego; 2) wszelką szkodę, którą wyrządził, nagrodzić.

 

*11. P. Czy powinien i ten odwołać, kto rozgłosił rzeczywiste błędy bliźniego, ale niewiadome?

 

O. Kto rozgłosił rzeczywiste błędy bliźniego, ale niewiadome, powinien bliźniego usprawiedliwiać, dobre jego przymioty wyjawiać i chwalić, i wszelkim godziwym sposobem starać się mu dobrą sławę zjednać.

 

*12. P. Kto grzeszy fałszywym podejrzewaniem i złośliwym posądzeniem?

 

O. 1) Fałszywym podejrzewaniem grzeszy, kto bez dostatecznego powodu źle myśli o bliźnim; 2) złośliwym zaś posądzeniem grzeszy, kto bez dostatecznego powodu złe, które przypisuje bliźniemu, ma za pewne i prawdziwe. – Pismo św. ostrzega nas przed tymi grzechami mówiąc: "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A cóż widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku twoim nie widzisz" (Mt. VII, 1. 3).

 

13. P. Co nakazuje ósme przykazanie?

 

O. Ósme przykazanie nakazuje: 1) mówić zawsze prawdę; 2 ) starać się godziwie o dobrą sławę; 3) w ogóle strzec języka.

 

† 14. P. O ile powinniśmy starać się o dobrą sławę?

 

O. Powinniśmy starać się o dobrą sławę, o ile tego wymaga chwała Boga, zbudowanie bliźnich, i obowiązki naszego stanu. – Rozkazał nam to sam Chrystus Pan, mówiąc: "Tak niechaj świeci światłość wasza (przykład) przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech" (Mt. V, 16).

 

Upomnienie: Brzydź się wszelkim kłamstwem i obłudą. Nie mów nigdy źle o bliźnim, i nie zasmucaj go słowami zelżywymi. Ale też nie ukrywaj jego błędów przed tymi, którzy je poprawić mogą, np. przed rodzicami, nauczycielami i przełożonymi.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 192-196.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: