Słownik Apologetyczny Wiary Katolickiej

 

Kościół

 

KS. DR JULES DIDIOT

 

––––––

 

Wstęp

 

I. Kościół w zwykłym znaczeniu tego wyrazu, tj. w znaczeniu, w którym rozumiemy Kościół katolicki, apostolski, rzymski, jest to duchowe, ale w rzeczywistości widzialne społeczeństwo ludzi, wierzących w Jezusa Chrystusa swego Założyciela, biorących udział w Jego łaskach, zostających tu na ziemi pod władzą Jego Namiestnika i biskupów, w jedności z Nim zostających.

 

II. Tego więc jedynego tak pojmowanego Kościoła, postaramy się wykazać:

 

1) boskie pochodzenie i trwanie;

 

2) przeznaczenie czyli cel również boski;

 

3) własności;

 

4) wyróżniające go znaki, czyli apologetyczne cechy.

 

Cztery te punkty będą przedmiotem czterech rozdziałów niniejszej rozprawy, przy każdym z których dołączymy pierwiastek sporny czyli trudności i zarzuty, podnoszone przeciw Kościołowi (1).

 

Ks. Jules Didiot

 

Doktor teologii

 

Tł. i opr. ks. Władysław Szcześniak

 

–––––––––––

 

 

Słownik Apologetyczny Wiary Katolickiej podług D-ra Jana Jaugey'a, opracowany i wydany staraniem X. Wł. Szcześniaka, Mag. Teol. i grona współpracowników, T. II. Warszawa 1894, ss. 320-321.

 

Przypisy:

(1) Podstawowa literatura przedmiotu: Card. Franzelin, De Ecclesia Christi; Schrader, De Unitate Romana; Palmieri, De Romano Pontifice, proleg. de Ecclesia; Dom Grea, De l'Eglise et de sa divine constitution; Jean Jacquot, L'Eglise, societé de 1'ordre surnaturel; X. Bp Janiszewski, Kościół i państwo chrześcijańskie. Poznań 1891.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIV, MMXX, Kraków 2004, 2020

 

( PDF )

 

Powrót do spisu treści artykułu Ks. Dr. Juliusza Didiot pt.
KOŚCIÓŁ

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: